AplikacijaTrgovina (Robno i materijalno knjigovodstvo sa komercijalom)

 • magacinski dokumenti (prijemnice, povratnice, otpremnice, izdatnice, popisne liste, otpis, višak, nivelacije, rezervacije, reversi)
 • dokumenti komercijale (ponude, profakture, fakture, otpremnice, rezervacije, izlazne kalkulacije)
 • ulazne kalkulacije sa zavisnim troškovima nabavke robe
 • prenosne dostavnice između magacina sa kalkulacijom cena
 • kartice i dnevnici robnog knjigovodstva
 • lager liste po jednom ili više magacina i kartice artikala
 • vođenje kartica istog artikla sa različitim jedinicama mere u različitim magacinima
 • mogućnost razdvajanja količina robe po proizvodnim osobinama (boja, veličina ...)
 • evidencija serijskih brojeva artikala
 • automatske nivelacije cena u karticama jednog ili više magacina
 • kartice artikala po komitentima
 • formiranje proizvodnog broja različitih cenovnika artikala i usluga u različitim valutama
 • evidencija cenovnika dobavljača
 • vremensko praćenje promena dažbina
 • evidencija kupaca i dobavljača sa odobrenim rabatima
 • definisanje poreskih tarifa po datumima promena i područjima na kojima se primenjuju
 • hijerarhijsko grupisanje artikala i usluga po proizvodnim kriterijumima uz preglede po grupama
 • izveštaj o prometu robe po kupcima i artiklima
 • knjiga evidencije prometa i usluga (KEPU)
 • automatsko knjiženje kalkulacija i faktura u kartice robnog knjigovodstva uz istovremeno generisanje magacinskih dokumenata (prijemnice, otpremnice ...)
 • automatsko knjiženje dokumenata u glavnu knjigu
 • automatsko ažuriranje cenovnika na osnovu ulaznih kalkulacija
 • pregledi dokumenata, prodaja robe, pregled zavisnih troškova, dažbina itd.
 • usklađeni smo za rad sa sledećim tipom fiskalnih printera : f - link