AplikacijaMaloprodaja

 • magacinski dokumenti (prijemnice, povratnice, otpremnice, izdatnice, popisne liste, otpis, višak, nivelacije, rezervacije, reversi)
 • dokumenti komercijale (ponude, profakture, fakture, otpremnice, rezervacije, izlazne kalkulacije)
 • ulazne kalkulacije maloprodaje sa zavisnim troškovima nabavke robe
 • prenosne dostavnice, izvod žiro računa, blagajna, knjiga ulaznih i izlaznih faktura i profaktura
 • formiranje proizvodnog broja različitih cenovnika artikala i usluga u različitim valutama
 • automatsko ažuriranje cenovnika na osnovu ulaznih kalkulacija
 • kartice artikala po magacinima i komitentima, dnevnici knjiženja, lager liste, nivelacije cena
 • trgovačka knjiga
 • pregled pazara po kasirima i kasama, pregledi po načinima i sredstvima plaćanja
 • automatsko knjiženje dokumenata u glavnu knjigu
 • usklađeni smo za rad sa sledećim tipovima fiskalnih kasa : SHARP ER - A277S; SHARP ER - A457S