AplikacijaProizvodnja

  • izrada receptura (sastavnica) za gotove proizvode, preko proizvoljnih formula za izračunavanje potrebnih količina sirovina, na osnovu dimenzija i ostalih svojstava proizvoda
  • razdvajanje receptura i formiranje trebovanja materijala po fazama proizvodnje
  • kalkulacije cena koštanja gotovog proizvoda na osnovu cena zaliha, tržišnih cena sirovina, troškova radne snage i režijskih troškova
  • radni nalozi, trebovanja, izdatinice materijala i predatnice gotovih proizvoda (automatski se kreiraju)
  • izračunavanje mase gotovih proizvoda za odabrane radne naloge, na osnovu masa materijala, radi planiranja transporta
  • automatsko štampanje krojnih lista i lista materijala za porudžbinu
  • izveštaji o trebovanim i izdatim količinama materijala