AplikacijaMagacin

  • magacinski dokumenti ( prijemnice, povratnice, otpremnice, izdatnice, popisne liste, otpis, višak, nivelacije, rezervacije, reversi )
  • lager liste po jednom ili više magacina
  • kartice artikala
  • promet artikala po komitentima
  • pregled serijskih brojeva artikala
  • pregled izdatog materijala
  • pozajmice po reversima