AplikacijaObračun zarada

 • automatsko štampanje M4 i PPP obrasca
 • automatsko štampanje OD, OPJ obrazaca i potrebnih specifikacija za te obrasce
 • evidencija matičnih podataka o radnicima i evidencija radnih mesta
 • evidencija zapošljavanja radnika po radnim mestima
 • praćenje radnog staža zaposlenih
 • evidencija promena i načina obračuna dažbina (poreza i doprinosa) za redovne radnike, porodilje, bolovanja itd..
 • proizvoljno definisanje kriterijuma i načina obračuna zarada (vrste rada: redovan, prekovremeni, noćni, minuli, topli obrok itd.)
 • mogućnost definisanja i praćenja otplate kredita u različitim valutama
 • proizvoljan broj obračuna tokom meseca
 • mogućnost deljenja isplate za jednog radnika na više tekućih računa
 • specifikacija poreza i doprinosa po svakom radniku i po organizacionim jedinicama
 • rekapitulacija svih kriterijuma (radnih časova i obračunatih iznosa)
 • štampanje virmana za poreze, doprinose, isplate i kredite
 • mogućnost eksporta virmana u format koji je potreban za elektronsko plaćanje
 • štampanje godišnje kartice radnika