AplikacijaKadrovska evidencija

 • evidencija radnih mesta
 • sistematizacija radnih mesta po organizacionim jedinicama sa potrebnom kvalifikacionom strukturom
 • matični podaci o radnicima, članovima njihovih porodica
 • evidencija funkcija u preduzeću na koje su zaposleni imenovani pored redovnog zaposlenja
 • evidencija diploma, zvanja i znanja koje zaposleni stiče tokom radnog veka
 • evidencija radnog staža
 • praćenje izostanaka sa posla po svim osnovama (bolovanja, godišnji odmori, plaćena i neplaćena odsustva, porodiljska bolovanja itd.)
 • evidencija mirovanja radnog staža
 • evidencija povrede na radu i praćenje obaveznih lekarskih pregleda zaposlenih
 • štampanje rešenja o godišnjim odmorima i odsustvima i obračun prava na godišnji odmor po svim osnovima
 • uporedni izveštaj o stanju zaposlenih i sistematizaciji radnih mesta
 • izveštaj o trenutnoj kvalifikacionoj strukturi